Kalix Sportfiskeklubb 1973 - 2003

Det började med att Ragnar Eriksson och Rune Vikberg såg en brist i att Kalix med sina många sportfiskare och med Kalix älv rinnande förbi centralorten, inte hade någon klubb som samlade spöfiskarna och drev deras intressen. Namnlistor lades ut på strategiska ställen där intresserade fick anteckna sig och dom kallades sedan till ett möte den 12 december 1972 där även Evald Ingerhed från Fritidsfiskarna fanns med. Mötet resulterade i att en interimsstyrelse, bestående av Ragnar Eriksson, Karlsborgsverken, Tore Olsson, Kalix, Jarl Scott, Kalix och Rune Vikberg, Kalix, tillsattes för att, utformat förslag till stadgar m.m. för den tänkta fiskeklubben. I förutsättningarna fanns då att klubben skulle anslutas till Fritidsfiskarna och deras normalstadga för klubbar skulle vara utgångspunkt.

1973
Klubben bildades formellt den 12 mars vid ett möte på Johannisbergs Ungdoms-vårdsskola. Den första styrelsen valdes och den bestod av Ragnar Eriksson (ordf.), Sven Erik Lundbäck (vice ordf.), Jarl Scott (sekr.), Bo Nordenberg (kassör) samt ledamöterna och suppleanterna Rune Vikberg, Lennart Tingvall, Bert Nilsson och Elof Nilsson. Posten som teknisk ledamot lämnades vakant till kommande årsmöte. Den 20 oktober hölls det första årsmötet och där gjordes en del förändringar i styrel-sen. Bo Nordenberg och Jarl Scott ersattes av Vigert Wallerström och Lennart Tingvall som kassör respektive sekreterare och på posten som teknisk ledamot valdes Axel Riberg. En fiskeresa till Pahakurkkio anordnades för medlemmarna och den genomfördes 17-19 augusti med åtta deltagare. Den första flugbindningskursen anordnades på Johannisbergs Ungdomsvårdsskola med Lars Göran Nilsson som ledare. Förhandlingar inleddes med byarna längs älven om ett gemensamt fiskekort för hela älvsträckan i Kalix kommun och kommunen uppvaktades om behovet av en informa-tionstavla över sportfisket i älven. Tankar om ett eget klubbvatten var något som dök upp omgående och planerna tog form. Korsträsket i Pålänge ansågs som en lämplig sjö och där fanns även ett torp som gick att rusta upp.
( 80 medlemmar )

1974
Det beslöts att införa ett klubbmästerskap i pimpelfiske. Kärringviken i Nyborg och Sandgrynnan i Kalixälven var några tänkbara tävlingsplatser som nämndes. Valet föll till slut på Stortjärnnordost om Kalix på Gammelgårdens marker. Tävlingen gick av stapeln den 31 mars och har sedan dess varit ett årligt återkommande arrangemang och tävlingen genomfördes för trettionde gången våren 2003. Fiskevårdskomittén, som bestod av Bert Nilsson, Sven Erik Lundbäck och Lennart Tingvall, besökte Lillträsket i Nyborg som kunde bli ett framtida klubbvatten eftersom det första alternativet, Korsträsket, fallit.. Vattenprover från sjön analyserades under hösten och dom visade sig vara bra. Tillstånd från länsstyrelsen att sätta ut fisk blev klart i augusti. Ett arrende tecknades och det beslutades att utveckla Lillträsket till ett fiskevatten för klubbens medlemmar. Axel Riberg hade arbetat med ett klubbmärke sedan slutet av 1973 och kunde under vintern presentera det nya märket. Det var runt till formen, orange botten och ett marinblått fiskmotiv med en dito tandad bård. Motivet blev sedan svart när märket trycktes. Form och motiv är detsamma än i dag, men färgerna har förändrats så att motivet nu är i silver på en blå botten. Även denna sommar genomfördes en fiskeresa till Pahakurkkio, och det hölls en medlemsträff på Bil & Traktor (Volvo) som visade båtar, motorer och fiskegrejor.
( 101 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Henny Lundbäck, Kalix-Nyborg )


1975
Efter intensivt decimeringsfiske av mört och abborre i Lillträsket sattes regnbåge och öring ut i Lillträsket för 3200 kr inför en planerad fiskestart till vintern. Utsättningen bestod av 500 fiskar med en vikt av 3 -5 hg. Man såg samtidigt på fler tänkbara fiskevatten, ett i Vånafjärden och ett på Börjels-byns marker. En årsfest för medlemmarna hålls på Hotell Valhall där middag och kaffe kostade 30 kr per kuvert
( 157 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Lennart Grahn, Töre )


1976
Ett provfiske genomfördes på is och det visade att fisken i Lillträsket var i dålig kondition och det beslutades att vänta med fiskepremiären. Nya provfisken i juni visade på fortsatt tvivelaktig kvalité och inte förrän i september ansågs fiskens kondition tillåta fiske och sjön släpptes 25/9 - 31/12. Endast medlemmar fick fiska och kortpriserna var 30 kr för seniorer, 15 för ungdomar och barn under 10 år gratis. Fritidsnämden uppvaktades angående ett förvärv av ett fiskevatten i Djuptjärns-området utan resultat.
( 182 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Kent Haglund, Kalix )


1977
För första gången fanns representanter för klubben på plats på dåvarande fritidsfiskarnas årsmöte. Mötet hölls i Älvsbyn och efter något tumultartade förhandlingar, där större delen av den gamla styrelsen fick gå, invaldes Ragnar Eriksson i den nya distriktsstyrelsen En gäddfisketävling för klubbmedlemmar infördes där motivet var att decimera gäddbestånden i våra fiskevatten. Den pågick under sommaren och hösten. Fyra kontantpriser delades ut fördelade på 150 kr i första pris, 100 kr i andra och 50 kr i tredje, 25kr i fjärde. Segrare blev Göran Strömberg, Kalix med en fisk på 7,2 kg Det dåliga resultatet av utplanteringen av fisk i Lillträsket gjorde att blickarna kastades på Grantjärn som ett alternativ. Decimeringsfisket av abborre och mört med mjärdar fortsatte under tiden och en båt köptes in för att underlätta det fisket. Det beslöts även att sätta ut harr under hösten. Ännu en fiskeresa till Pahakurkkio genomfördes under sommaren och det införs något som kallas "Onsdagsträffar" med Fredrik Nordström som ledare.
( 178 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Helge Pettersson, Luleå )


1978
En ungdomssektion bildades. Ett tjugotal medlemmar under Hans Lidströms ledning bidrog till att ungdomsarbetet tog fart. Det finns också noteringar om att vinterns (77/78) "Onsdagsträffar" har varit väl-besökta. Fiskbeståndet i Lillträsket fick påspädning i form av 300 stycken ensomrig harr. En Gäddtävling genomfördes även detta år. Det var koncept som året innan och såg Johan Isaksson som segrare med en fisk på 8,43 kg
( 200 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Leo Viklund, Karlsborgsverken )


1979
Klubben stod som värd för DM i pimpelfiske som genomfördes på Bondviken i Båtskärsnäs med stor prisutdelning i Folkets Hus. 150 fiskare deltog och John Utterström blev distriktsmästare. Klubben hade tillgång till Furuhedshallen söndagar 15-16 för övningskastning med flugspö under vintern och våren. Planer på ett fritidområde norr om Kalix började ta form. Där skulle bland annat ingå fiskevatten och då ville Kommunen att klubben skulle ansvara för drift och skötsel av sjöarna. Lillträsket fanns fortfarande kvar i bilden. Ungdomssektionen genomförde ett provfiske på is och elever från Manhemsskolan pimpelfiskade i sjön under en friluftsdag på våren. Sven Erik Lundbäck som skött decimeringsfisket med mjärdar i Lillträsket sedan starten fortsatte sitt idoga och framgångsrika arbete. Dessutom verkade harren som sattes ut hösten 78 leva och må bra. Det stora samtalsämnet under året var 1973 års fiskevattensutredning och klubben deltog i träffar med andra klubbar i Norrbotten för att diskutera detta heta ämne. Ungdomsverksamheten blomstrade under Hans Lidströms ledning där det bl.a. tillverkas pirkar och drag och knyts flugor under vintern. Ett ungdomsläger planerades till sommaren med Tjåmotis som mål, men det blev inte av. Gäddtävlingen genomfördes för tredje året under tiden 10/6 - 10/10. Dessutom infördes en abborrklass. Penningpriser delas ut som tidigare. Segrare i gäddklassen blev Stefan Eriksson, Kalix med en fisk på 5,5 kg. Ingen abborre anmäldes till tävlingen. Det gemensamma fiskekortet som styrelsen arbetat för blev verklighet i slutet av december. Ett fiskekort som gällde från Räktjärv ned till Kalix infördes till en kostnad av 250 kr. I en kommentar från styrelsen ansågs priset för högt.
( 285 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Urban Carlsson, Börjelsbyn )


1980
Klubben arrangerade en trivselkväll i Kamlunge den 23 juli tillsammans med Kanot-klubben i Kalix. En kväll som troddes bli ett litet enkelt arrangemang med i bästa fall ett hundratal besökare samlade över ett tusen personer och blev stor succé. Ungdomssektionen befann sig i upplösning efter att de ungdomar som utgjort stommen ledsnat eller flyttat och några nya hade inte fyllt på. Ingen verksamhet förekom under vintern och sommaren. Vid styrelsemötet den 13 oktober avvecklades ungdomssektionen officiellt. Arrendet på Lillträsket förlängdes fem år. Decimeringsfisket riktat på abborre och mört fortsatte i sjön. En båt köptes in och placerades i Kamlunge för att fritt få användas av medlemmarna. Klubben lade ett anbud på Rut Björklands stuga i Kamlunge. Anbudssumma var 8000 kr. Ett besked från säljarna kom där man meddelade att vårt anbud var för lågt, man begärde 25000 kr och var vi viliga att betala detta skulle vi få köpa stugan. En begäran om ekonomiskt stöd för köpet från Kalix kommun lämnades in. Årsmötet överklagades och förklarades ogiltigt beroende på att kallelsen inte skett enligt stadga. Nytt möte hölls 17 december.
( 169 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Stefan Nordmark, Kalix )


1981
Ragnar Eriksson lämnade över ordförandeklubban till Stig Öhlund efter åtta år vid rodret, men blev kvar som ledamot. Även Sven Erik Lundbäck lämnade sin post som vice ordförande och med det lämnade han även styrelsen. Stig Öhlund och Axel Riberg fanns med i kommunens arbetsgrupp för fiskefrågor. Kommunen avslog klubbens begäran om pengar till stugan i Kamlunge och köpet blev inte av. En ansökan lämnades in till Domänverket om att få arrendera Räktforsen. Styrelsen hade fått indikationer om att detta kunde vara möjligt till en kostnad av 1000 - 1500 kr/år. Domänverket svarade nej. En omfattande djupmätning av de sjöar som kunde bli aktuella som inplanterings-vatten i kommunens fritidsområde genomfördes. Djupmätningarna genomfördes på isen i slutet av april. Därefter togs nya vattenprover, eftersom dom tillgängliga var gamla och innehöll tveksamma resultat. Efter att ha studerat resultaten av de nya vattenproverna och ett provfiske med nät genomförts föll valet på Metträsket som den mest lämpade sjön för kommunens satsning. Klubben satsar stort på Kalix Expo och medverkade i Expotåg och i utställnings-monter. Behovet av en egen klubblokal började bli stort. Gamla Näsbyskolan och de s.k. "Flygbarackerna" vid lasarettet var tänkbara alternativ. Det hela resulterar i att vi blir anvisade en "skrubb" under trappan upp till vinden på Gamla Näsbyskolan av kommunens ansvarige tjänsteman. Vi tackade nej till erbjudandet.
( 151 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn )


1982
Efter det ganska misslyckade försöket med Lillträsket som inpalnteringssjö blev planerna på ett nytt klubbvatten verklighet. Efter att kommunen gjort helt om och hoppat av satsningen på en inplanteringsvatten i Djuptjärnsområdet beslutade klubben driva frågan i egen regi. Efter bearbetning av olika myndigheter, kommun och fiskerättsägare var juridiska och ekonomiska problem lösta och Metträsket och Metträsktjärn klara för rotenonbehandling som genomfördes i september. Eftersom ett fiskevatten av Metträskets storlek krävde bevakning arrangerades en kurs för blivande fiskebevakare i Kalix på klubbens initiativ. Klubben arrangerade en föreläsningskväll med Rolf Smedman på Domus i Kalix. Kurser i flugbindning, dragtillverkning och spöbyggnad, som genomfördes under vintern och våren, samlade ett trettiotal deltagare. Gunnar Persson, som tagit tag i ungdomsverksamheten och "blåst liv" i den igen, gjorde dagsturer med klubbens ungdomar till närbelägna fiskevatten och avslutade med ett två dagars fiskeläger i Stora Stenträsk i juni. En familjeträff anordnades vid Stämsjön, tillsammans med Korpen, där företrädare för klubben lärde ut kastteknik med fluga och gav fisketips.
( 178 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Evert Carlsson, Börjelsbyn )


1983
Två lekbottnar som tillsammans utgjordes av 110 kubikmeter sten anlades i norra änden av Metträsket. Klubbens ungdomar åkte till Rinoträsk i Vitådalen på två dagars fiskeresa under ledning av Gunnar Persson. Den första rödingen, 21000 yngel, sattes ut i Metträsket och 180 kg regnbåge och 6000 öringyngel sattes ut i Metträsktjärn. I juli är det äntligen dags för fiskepremiär i klubbens nya vatten i och med att Metträsktjärn öppnades för fiske. Ytterligare två sjöar, Djuptjärn och Bergtjärn, rotenonbehandlades under sommarn. Där sattes sedan ut regnbåge och dom öppnades för fiske lagom till pimpelsäsongen. Klubben fyllde tio år och det firades med en fest på Hotell Valhall.
( 173 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn )


1984
Klubbtidningen Spöfiskaren gavs ut för första gången. Det fanns ett behov av att för-bättra kommunikationen med medlemmarna och efter ett par försök med medlems-utskick beslöts att starta en regelrätt utgivning av en klubbtidning. Ett nytt älvfiskekort, som ersatte det tidigare som fanns på marknaden en par säsonger innan det drogs in, kom till stånd efter påtryckningar från klubben. Det nya kortet omfattade Kamlunge, Marieberg, Bondersbyn och Börjelsbyn och kostade 150 kr och såldes endast till klubbmedlemmar. Rödingrom placerades ut i lekbottnarna i Metträsket i mars månad. Där skulle dom sedan kläckas till sommaren och sedan återvända för lek på sin födelseplats och på så sätt skulle det skapas en självreproduktion.. 18000 rödingyngel sattes ut i Metträsket och fångstfärdig regnbåge och även en del öring sattes ut i de övriga sjöarna. Metträsktjärn avsattes för flugfiske och det möttes övervägande positivt.
( 293 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Bo Nordenberg, Kalix )


1985
Ett lag bestående av Stig Öhlund, Nils Abrahamsson och Göran Östlund segrade i en länstävling i fiskevårdskunskap anordnad av Studiefrämjandet och Sportfiskarna i Norrbotten. Priset bestod av en fiskeresa till Nordnorge. Klubben fick ett erbjudande från Fritidsnämnden att överta en av stugorna som hört till det nedlagda vandrarhemmet uppe vid vattentornet på Rammelberget. "Stugan är vår om vi bara kommer in med en formell begäran till kommunen" var beskedet från Fritidsnämndens dåvarande ordförande. Stugan besiktades och förmannen för kommunens ALU-anställda kontaktades och vi fick klart med all den hjälp vi behövde för upprustningen. En perfekt stuga för klubbens behov. I oktober lämnades skrivelsen in och sekreteraren och ordförande kallades till nästkommande beredningsmöte i Fritidsnämnden. När vi kommer dit möttes man omgående av beskedet att "Kulturen skall ha stugan så det blir inget av för eran del". Beskedet lämnades av samme ordförande som tidigare lovat oss stugan. Det var det, ingen förklaring, inte ens en ursäkt för att man inte kunde hålla vad man lovat ( men det senare var väl knappast väntat ). Metträsket fick påspädning med ytterligare 12000 rödingyngel, 500 kg fångstfärdig regnbåge fördelades på övriga sjöar. Klubben deltog i Kalix Expo, på samma sätt som tidigare med inslag i expotåget och medverkan i Studiefrämjandets monter.
( 273 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Dag Österberg, Kalix )


1986
Metträsket öppnades för fiske i januari i bitande kyla med press och radio på plats. Det sattes ut 7000 rödingyngel i Metträsket, och 300 kg regnbåge i övriga sjöar. Klubben införde ett klubbmästerskap i mete som avgjordes för första gången i augusti, tävlingsplats var Stortjärn.
( 353 medlemmar. Fortfarande ett rekord i klubbens historia. )
( Klubbmästare Pimpel - Christer Ekberg, Karlsborgsverken, mete - Nils Abrahamsson, Kalix )


1987
En mindre stuga köptes av Furuhedskolan och den sattes upp på en tomt som arrenderats på Metträskets östra sida. Under slutet av augusti fångades flera stora rödingar i Metträsket, den största på över två kilo. Äntligen hittade klubben en lämplig lokal. Det var en källarlokal, centralt placerad där vi även fick tillgång till ett mindre förråd. Den lokalen har vi kvar än i dag. Klubben medverkade som vanligt i sommarens stora händelse Kalix Expo Två styrelsemedlemmar åkte runt bland barnen i Domus Sport Fotbollsskola och informerade om klubben och sportfiske under en timme på varje plats. Ytterligare 12000 rödingyngel sattes ut i Metträsket.
( 295 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Kurt Östman, Kalix, mete - John Utterström )


1988
För andra gången stod klubben som värd för DM i pimpel som avgjordes på Stora Lappträsk. Ulrica Carlsson från Börjelsbyn och tävlande för klubben blir svensk mästare i pimpel i klassen för äldre damjuniorer Metträsket fick sin årliga påspädning i form av 10000 rödingyngel.
( 320 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Ulf Öhman, Kalix , mete - Stig Stenberg, Karlsborgsverken )


1989
Fredrik Nordström, Halvdan Elveland och Haldo Nordenberg utses till heders-medlemmar vid klubbens årsmöte i januari. I samband med ceremonin uppmättes räckvidden på de nya hedersmedlemmarna under överinseende av Axel Riberg och där framkom att Halvdan Elveland hade ovanligt långa armar för sin längd. Kjell Oskare Johansson fångade en röding på 3,4 kg på pimpel i Metträsket. Årets utsättning i Metträsket löd på 5000 rödingyngel. Klubben fanns som vanligt på plats på Kalix Expo och dessutom representerade man i en monter på Vildmarksmässan i Arcushallen i Luleå.
( 291 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Christer Ekberg, Karlsborgsverken, mete - ingen tävling )


1990
Klubben tar klivet in i en ny tid och köper i december in en dator, en "286:a", som ersätter den gamla skrivmaskinen. Kjell Erik Pettersson, ett skånskt pimpelproffs, besöker klubben och föreläser. Mikael Bertils från Nyborg väljs till ordförande i Distriktets Ungdomsråd. En fiskeresa med några av klubbens ungdomar ( 8st) genomfördes i början av juli. Resan gick till Moskosel och fiske i Piteälven och Abmoälven. Gunnar Persson, Göran Östlund och Mikael Bertils var ledare. Fiske från båt infördes i Metträsket och tre uthyrningsbåtar fanns tillgängliga. En ny fiskart introducerades i Metträsket när det sattes ut 500 ensomriga harrar tillsammans med 7000 ensomriga rödingar. Axel Riberg, hedersmedlem och en av klubbens pionjärer avled på senhösten endast 62 år gammal i samband med en hjärtoperation.
( 328 medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Eva Britt Ekberg, Karlsborgsverken, mete - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn )


1991
Gunnar Persson, Kalix, väljs in som ordinarie ledamot i Distriktsstyrelsen. Hans Hjelm fångar en öring på 3,4 kg i Bergtjärn. Det var den första återfångsten när det gällde de öringar som sattes ut i sjön för åtta år sedan. Två tjuvfiskare ertappades i Metträsktjärn av klubbens bevakare. Dom dömdes senare till tjugo dagsböter vardera plus att man skulle ersätta klubben för den fångade fisken.
( medlemmar )
( Klubbmästare Pimpel - Dag österberg, Kalix, mete - Olle Lidberg, Överstbyn )


1992
Gunnar Persson utses till sekreterare i Distriktet. Lennart Bergqvist, flugbindare i världsklass och fotograf, besöker klubben. Klubben får en ungdomspraktikant, Kennet Englund, som på eget initiativ ordnar en anställning där han jobbar med diverse arbeten kring klubbsjöarna. Ytterligare en båt köps in och antalet uthyrningsbåtar utökas till fyra. Den nya båten är mer lämplig för rörelsehindrade och finansieras delvis av medel från Fredrik Nordströms Fond.
( 312 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn, mete - Evert Carlsson, Börjelsbyn )


1993
Klubben fyllde tjugo år men det sker utan någon större festyra. Samarbetsavtalet med Samhall sägs upp. Kennet Englund, vår tidigare ungdomspraktikant och Tomas Sandberg anställdes via ALU för att sköta fiskevattnen. Den första öringutsättningen gjordes i Metträsket i form av 300 ensomriga fiskar. Dessutom sattes det ut 5000 ensomriga harrar i sjön.
( 224 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Evert Carlsson, Börjelsbyn, , mete - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn )


1994
Evert Larsson utsågs till hedersmedlem vid årsmötet i januari. Magnus Karlsson, Kalix, utses till ny sekreterar i Distriktsstyrelsen efter Gunnar Persson. 4000 ensomrig harr och 130 kg öring i Metträsket. 500 kg regnbåge Ragnar Eriksson, klubbens initiativtagare, hedersmedlem och förste ordförande avled i september.
( 263 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Stefan Resin, Risögrund, mete - Olle Lidberg, Överstbyn )


1995
Martin Nyman utsågs till hedersmedlem vid årsmötet i januari Det beslutades att starta med egen uppfödning av utsättningsfisk i kasse. Kassodlingen "sjösätts" i Metträsket på försommaren. 5000 öringar och 7600 öringar (medelvikt c:a. 80 gr) i Metträsket. 500 kg regnbåge. Dom timrade vindskydd som tillverkats under vintern placerades ut på sina respektive platser vid sjöarna ALU - Conny Isacsson, Lage Engman, Mikael Öqvist och Petter Elo.
( 173 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn, mete - Olle Lidberg, Överstbyn )


1996
Martin Nyman utses till hedersmedlem vid årsmötet i januari. Ett av vindskydden vid Metträsket totalförstördes under sommaren vid en brand. 3000 rödingar och 3000 öringar och 700 kg regnbåge i kasse. 500 kg fångstfärdig regnbåge.
( 200 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Ulrica Carlsson,Börjelsbyn, mete - Evert Carlsson, Börjelsbyn )


1997
Tre fiskare ertappades utan fiskekort i Metträsket men polisens utredning begravdes någonstans och ledde inte till några påföljder. "Fiskeflottan" i Metträsket utökades med ytterligare två båtar och omfattar nu fem uthyrningsbåtar och två som uteslutande används i det praktiska arbetet. Karl Göran Lundberg, Kiruna avled. Han betydde mycket för klubben under uppbyggnaden av våra inplanteringsvatten och gästade klubben vid flera tillfällen och blev en god vän till många i styrelsen. Hedersmedlemmen och förre styrelseledamoten Fredrik Nordström avled 77 år gammal. 1200 öringar med totalvikt 840 kg och 700 regnbågar med vikt 650 kg ( vikter vid utsättning) i kassodling. 150 kg fångstfärdig regnbåge.
( 238 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Ingrid Carlsson,Börjelsbyn, mete - Arne Johansson, Stora Lappträsk )


1998
Klubben fyllde tjugofem år. Ett kvartssekel som har inneburit en mycket positiv ut-veckling för klubben. Det sker en omfattande skadegörelse på stugan i Metträsket under vårvintern som kräver omfattande renoveringar. 200 kg öring, 2000 st röding, 150 kg regnbåge i kasse. 190 kg fångstfärdig regnbåge. 2000 tvåsomrig och 3000 ensomrig harr i Metträsket.
( 226 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Lars Johansson, Börjelsbyn , mete - Göte Nilsson, Kalix )


1999
Efter en motion till årsmötet beslöts att bilda en pimpelsektion med Arne Johansson som tävlingsansvarig. Rune Vikberg, intiativtagare till klubben och hedersmedlem som sedan många år bor i Hälsingborg donerar 10000 kronor till klubbens ungdomar. Hedersmedlemmarna Evert Larsson och Halvdan Elveland avled med någon veckas mellanrum strax före jul. 800 regnbågar och 1000 öringar i kasse. 100 kg fångstfärdig regnbåge
( 277 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel -Tomas Åhl,Kalix, mete - Arne Johansson, Stora Lappträsk )


2000
För tredje gången stod klubben arrangör för DM i pimpelfiske. Även denna gång var tävlingsplatsen Stora Lappträsket. 150 kg regnbåge, 200 kg röding, 200 kg öring i kassodling. 200 kg fångstfärdig regnbåge. 3000 ensomrig och 2000 tvåsomrig harr i Metträsket. Aktieägarna i Lastbilcentralen bjöds på grillfest i Metträsket som tack för all hjälp med transporter och material som klubben fått genom åren.
( 251 medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn , mete - Tomas Andersson, Karlsborgsverken )


2001
På initiativ från kommunens nye fiskerikonsulent arrangerades en tävling i gäddfiske på älven vid Kalix Camping. Tävlingen döptes till Kalix Gäddfiskefestival och det tävlades i tre klasser, en båtfiskeklass, en landfiskeklass och en juniorklass, även den från land. Vid ett inbrott i boden i Metträsket försvann bl.a. klubbens två båtmotorer Det gamla avtalet med Bultens Allaktivitetsföreng, som inneburit en inkomst för klubben med 5000 kronor årligen, sades uppefter nästan 20 års samarbete.
( medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Thomas Johansson, Stora Lappträsk, mete - Stig Stenberg, Karlsborgsverken )


2002
Stig Öhlund avgår efter tjugo år som ordförande vid årsmötet i januari och lämnar över klubban till Göran Östlund. Samtidigt utses Stig till hedersmedlem och hedersledamot i styrelsen. I september fångade Bo Gunnar Nordmark, Kalix, en röding på 4,1 kg i Metträsket Den andra upplagan av Kalix Gäddfiskefestival vanns av Jonas Johansson, Kalix-Nyborg, med en gädda på 7850 gram. Klubbens tidning Spöfiskaren, som getts ut i nitton år, kom ut med sitt sista nummer i december.
( medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Lars Johansson, Börjelsbyn, mete - Tomas Andersson, Karlsborgsverken. )


2003
Klubben fyllde trettio år och fick en fin födelsedagspresent när man erbjöds arrendera Sveaskogs del av Räktforsen och Räktjärv . Erbjudande accepterades och genom arrendet kom klubben med i fiskegruppen för Kalix älv, en grupp som består av fiskerättsägare längs den del av älven som rinner genom Kalix kommun.
( medlemmar )
( Klubbmästare pimpel - Thomas Johansson, Stora Lappträsk, mete - Olov Berlin, Kalix )